Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Szanowni Państwo. Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, zgodnej z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administratorem Twoich danych osobowych, jest ARCOP Rafał Piecaba (zwany dalej Administratorem). Z administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce, drogą telefoniczną pod numerem: 41 3444 222 oraz drogą mailową pisząc na adres: biuro@arcop.pl

Dane takie jak Imię, (imiona), nazwiska, e mail, adres do kontaktu, nazwa podmiotu, numer telefonu, NIP, REGON, adres siedziby, adres wysyłkowy gromadzone są:

 • w celu wykonania umowy na podstawie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6 punkt 1 liter. b i c oraz Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) z późn. Zmianami.
 • na podstawie wyrażenia Twojej zgody dobrowolnie na podstawie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6 punkt 1 liter. a.
 • w celu świadczenia usługi sprzedaży,
 • w celu ewentualnej wysyłki zamówionego asortymentu – towaru,
 • w celu realizacji płatności,
 • w celu obsługi reklamacji,
 • w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem w tym wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych i dla celów archiwizacyjnych,
 • w celu ochrony praw Administratora zgodnie z prawem w dochodzeniu zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i sądowych,przeprowadzanie działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych,

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom na podstawie przepisów prawa takim jak:

 • dostawcą systemów informatycznych i firm IT
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora umowy, takie jak:
  • dochodzenie należności, usługi prawne, usługi księgowe, usługi kadrowo płacowe.
  • operatorom pocztowym i kurierom,
  • bankom w zakresie realizacji płatności,
  • organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/na dane będziemy przechowywać przez okres:

 • w związku z wykonywaniem umowy przez okres trwania umowy +5 lat w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych i roszczeniowych,
 • w związku z dobrowolnym wyrażeniem zgody przez okres 12 miesięcy lub do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
 • prawo do usunięcia po ustaniu celu przetwarzania, zgodnego z przepisami prawa.
 • ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody Pan/i mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem realizacji umowy, a w przypadku braku ich podania braku podstaw jej realizacji.
 • wywiązanie się z obowiązku prawnego.
 • dobrowolne.